ABOUT-Maria-Stuarda.jpg

Maria Stuarda, Donizetti, 1998